(For English scroll down)

For noen måneder siden skrev jeg om familieforhold. Det var mange reaksjoner og spørsmål. I dag og neste uke ønsker jeg å gi litt mer informasjon om oppveksten i en dysfunksjonell familie. Barn som vokser opp i en dysfunksjonell familie kan få dype følelsesmessige sår som følge av dette.

To typer familier

De fleste barn vokser opp i en familie der barna får kjærlighet, hengivenhet og trygge omgivelser. Dette er friske familier. Familier der barnet føler seg trygg, beskyttet og fri. Deres grenser blir respektert, deres egenart verdsettes og deres behov blir møtt. 

Dessverre er det også en liten del der barna ikke får det. Dysfunksjonelle familier har en dynamikk der foreldre gjentatte ganger og konsekvent neglisjerer barna sine, traumatiserer dem følelsesmessig og behandler dem på en respektløs måte. Og dette påvirker barnet negativt.

Dysfunksjonell

Ingen oppvekst er perfekt. Men hva er en dysfunksjonell familie?

Å vokse opp i en dysfunksjonell familie kan bety mange ting. I de fleste tilfeller er hjemmet ustabilt og konfliktfylt. Oftest er det rus- eller alkoholmisbruk, omsorgssvikt og avhengighet som gjør at barnet lider daglig. Dysfunksjonelle familier skaper miljøer som ofte oppleves som kaotiske og utrygge, da den ene forelderen ofte oppfører seg på uforutsigbare og upassende måter. Barn som vokser opp i dysfunksjonelle familier har ingen kontroll over deres giftige hjemmemiljø.

Kjennetegn

De fleste dysfunksjonelle familier er en kombinasjon av to eller flere av følgende usunne dynamikker:

  • Kaotisk familie. Foreldre er ofte fraværende og oppfører seg upassende. De er opptatt av å leve sitt eget liv og neglisjerer barnas behov.
  • Familier med mange konflikter. Det er en konflikt mellom foreldrene eller mellom barnet og foreldrene.
  • Familier med psykisk syke foreldre. En eller begge foreldre har psykiske lidelser. Dette betyr at de har en personlighetsforstyrrelse eller humørforstyrrelse. Alternativt kan de lide av alkohol- eller narkotikaavhengighet.
  • Familier med dominerende foreldre.
  • Familier med følelsesmessig distanserte foreldre. Disse foreldrene vet ikke hvordan de bevisst skal uttrykke eller undertrykke følelsene sine.

Psykologiske konsekvenser av å vokse opp i en dysfunksjonell familie

Et barn som vokste opp i en dysfunksjonell familie har vanskelig for å danne sunne grenser, ha sunn selvtillit og bygge respektfulle og kjærlige relasjoner. Smerten ved omsorgssvikt går igjen i flere tiår og kan forandre en person for livet. Noen av de livslange påvirkningene individer kan oppleve er følgende:

1. Tillitsproblemer. Dette er en av de viktigste tingene. Når barn ikke kan stole på menneskene som ga dem livet, vokser de opp med å føle at de ikke kan stole på noen lenger.

2. Lærer å ikke snakke om problemer og vent på at de skal eksplodere. Medlemmer av en dysfunksjonell familie lærer å feie ting under teppet.

3. Angst og depresjonsproblemer. Å vokse opp under uberegnelige eller uforutsigbare omstendigheter påvirker måten barn håndterer stress på. De er hele tiden på vakt fordi de aldri vet hva som vil skje videre.

4. Syndebukker fritar andre medlemmer av familien for ansvar. Det er nesten alltid minst én familiesyndebukk i en dysfunksjonell familie. De er vant til å ta på seg skylden for alle familieproblemer. Det gir distraksjon fra selve dysfunksjonen og gir familien den sympatien de trenger i det sosiale livet.

5. Økonomisk feilstyre. Barn oppvokst i kaotiske miljøer har kanskje aldri lært hvordan de skal forvalte pengene sine effektivt. Mangelen på et positivt eksempel på å betale husleie og husholdningsregninger kan ha en betydelig innvirkning på dem. I tillegg mangler noen dysfunksjonelle familier økonomisk stabilitet. 

6. Selvmedisinering med narkotika og alkohol. Mange mennesker vet ikke hvordan de skal takle alle tingene som har skjedd med dem tidligere, så de prøver å selvmedisinere for å lindre smerten.

En vei frem

For å finne ut hvordan man skal håndtere eller helbrede fra en dysfunksjonell familie, kan det å søke terapi som voksen være den beste løsningen. Ved å snakke med en profesjonell vil du endelig ha friheten til å bearbeide fortiden din på et trygt, ikke-dømmende sted.

Ved å gjøre det sammen med noen som er opplært til å gjøre dette, vil du oppdage at du kan bryte syklusen av omsorgssvikt, misbruk eller kaos på egenhånd. En kombinasjon av individuell terapi og familieterapi kan være nyttig for å bryte disse dysfunksjonelle mønstrene.

 


 

Children growing up in a dysfunctional family

A few months ago, I wrote about family relationships. There were many reactions and questions. Today and next week I want to provide a little more information about growing up in a dysfunctional family. Children who grow up in a dysfunctional family can suffer deep emotional wounds as a result.

Two kinds of families

Most children grow up in a family where the children receive love, affection, and a safe environment. These are healthy families. Healthy families are families in which the child feels safe, protected, and free. Their boundaries are respected, their uniqueness is valued, and their needs are met.

Regrettably, there is also a small part where the children do not get that. Dysfunctional families have a dynamic in which parents repeatedly and consistently neglect their children, emotionally traumatize them, and treat them in a disrespectful manner. And this affects the child negatively.

Dysfunctional

No upbringing is perfect. But what is a dysfunctional family?

Growing up in a dysfunctional family can mean many things. In most cases, the home is unstable and full of conflict. Most often, it is drug or alcohol abuse, neglect and addiction that cause the child to suffer on a daily basis. Dysfunctional families create environments that are often perceived as chaotic and unsafe, as one parent often behaves in unpredictable and inappropriate ways. Children growing up in dysfunctional families have no control over their toxic home environment.

Characteristics

Most dysfunctional families are a combination of two or more of the following unhealthy dynamics:

  • Chaotic families. Parents are often absent and behave inappropriately. They are busy living their own lives and neglect the needs of their children.
  • Families with many conflicts. There is a conflict between the parents or between the child and the parents.
  • Families with mentally ill parents. One or both parents have mental disorders. This means they have a personality disorder or mood disorder. Alternatively, they may suffer from alcohol or drug addiction.
  • Families with dominant parents.
  • Families with emotionally distant parents. These parents do not know how to consciously express or suppress their feelings.

Psychological consequences of growing up in a dysfunctional family

A child who grew up in a dysfunctional family has a hard time forming healthy boundaries, having healthy self-esteem, and building respectful and loving relationships. The pain of neglect reverberates for decades and can change a person for life. Some of the lifelong influences individuals may experience:

1. Trust issues. This is one of the most important things. When children can't trust the people who gave them life, they grow up feeling like they can't trust anyone anymore.

2. Learning not to talk about problems and waiting for them to explode. Members of a dysfunctional family learn to sweep things under the rug.

3. Anxiety and depression problems. Growing up in erratic or unpredictable circumstances affects the way children deal with stress. They are constantly on guard because they never know what will happen next.

4. Scapegoats absolve other members of the family of responsibility. There is almost always at least one family scapegoat in a dysfunctional family. They are used to taking the blame for all family problems. It provides distraction from the dysfunction itself and gives the family the sympathy they need in social life.

5. Financial mismanagement. Children raised in chaotic environments may never have learned how to manage their money effectively. The lack of a positive example of paying rent and household bills can have a significant impact on them. In addition, some dysfunctional families lack financial stability.

6. Self-medication with drugs and alcohol. Many people don't know how to deal with all the things that have happened to them in the past, so they try to self-medicate to ease the pain.

A way forward

To figure out how to deal with or heal from a dysfunctional family, seeking therapy as an adult may be the best solution. By talking to a professional, you will finally have the freedom to process your past in a safe, judgment-free place.

By doing it with someone who has been trained to do this, you will find that you can break the cycle of neglect, abuse, or chaos on your own. A combination of individual therapy and family therapy can be helpful in breaking these dysfunctional patterns.

 

© Copyright psyke59gradernord.com