(For English scroll down)

Barns hjerner utvikler seg fortsatt til de er 20-25 år. Giftig stress kan ha skadelige effekter på læring, atferd og helse resten av livet.

Antageligvis er vi alle kjent med flukt- eller kampresponsen. Når det er en trussel, reagerer hjernen til et barn som har vokst opp i et sunt miljø med foreldrestøtte på en sunn måte med et sunt stressresponssystem. Men når et barn vokser opp i en dysfunksjonell familie med langvarig stress, påvirkes hjernen negativt. Dette resulterer i utviklingsforsinkelser, læringsproblemer og atferdsproblemer. For ikke å snakke om diabetes, hjerteproblemer, alkohol- og rusproblemer, manglende selvkontroll, PTSD, psykoser og andre fysiske problemer som kreft, overvekt og kols i voksen alder.

En god, positiv respons på stress er viktig for et barns vekst og utvikling. Det er viktig at et barn støttes av sitt umiddelbare sosiale og emosjonelle miljø. Giftig stress forårsaker en fortsatt aktivering av stressresponsen. Kroppen kan ikke komme seg etter stresset. Mange av effektene av dette stresset manifesterer seg i voksen alder.

Det vi ser hos barn er at når de utsettes for giftig stress, er/blir de aggressive. Menneskene rundt barnet ser et aggressivt og vanskelig barn. Mens barnet faktisk prøver å vise menneskene rundt seg at han/hun har det vondt. Det er viktig for barnet at voksne, som ser at barnet er i fare, griper inn. Noen ganger er det venner av foreldrene som kan gjøre noe, kanskje (anonymt) ringe barnevernet eller politiet, eller ringe inn kirken eller en annen helpdesk. Men uansett er det viktig at barnet fjernes fra den giftige situasjonen.

 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4928741/

https://jamanetwork.com/journals/jama/article-abstract/1892631

 


 

The effect of toxic stress on a child's brain development

Children's brains develop until they are 20-25 years old. Toxic stress can have detrimental effects on learning, behaviour, and health for the rest of their lives.

We all may be familiar with the flight or fight response. When there is a threat, the brain of a child who has grown up in a healthy environment with parental support responds in a healthy way with a healthy stress response system. But when a child grows up with prolonged stress in a dysfunctional family, their brain is negatively affected. This results in developmental delays, learning problems and behavioural problems. Not to mention diabetes, heart problems, alcohol and drug problems, a lack of self-control, PTSD, psychoses and other physical problems such as cancer, obesity and COPD in adulthood.

A good, positive response to stress is important for a child's growth and development. It is important that a child is supported by his/her immediate social and emotional environment. Toxic stress causes a continued activation of the stress response. The body cannot recover from the stress. Many of the effects of this stress manifest in adulthood.

What we see in children is that when they are exposed to toxic stress, they are/become aggressive. The people around the child see an aggressive and difficult child. While the child is actually trying to show the people around him/her that he/she is in pain.

It is important for the child that adults, who see that the child is in danger, intervene. Sometimes it is friends of the parents who can do something, perhaps (anonymously) call child protection, or the police, or call in the church, or another helpdesk. It is important that the child is removed from the toxic situation.

 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4928741/

https://jamanetwork.com/journals/jama/article-abstract/1892631

 

 © Copyright psyke59gradernord.com