(For English scroll down)

Er du en som har vokst opp i en dysfunksjonell familie? Da kan jeg fortelle deg at det er veldig viktig å tilgi den som har gjort deg urett under oppveksten.

Hvis du ikke vil tilgi den andre, vil dette få fysiske konsekvenser for deg. Tilgivelse er heller ikke noe man bare gjør raskt. Det er og blir en lang prosess. Spesielt når den andre personen fortsatt gjør deg urett.

Mange sier eller spør «men hva med «ær din far og mor»?» Dette er et bibelsk bud som ofte reiser spørsmål, frustrasjoner og skyldfølelse. Det hebraiske ordet for ‘ære’ er ‘kavad’ eller ‘kabeed’, som betyr: «å gi noen det han har rett til» eller «å respektere noen». Å ære foreldrene dine betyr ikke å adlyde alltid dem og/eller aldri skade dem. Det betyr at du respekterer dem. Men den respekten må de fortjene.

For å tilgi er det viktig at du vet hva du tilgir. Hva har blitt gjort med deg og hva har dette kostet deg? Tilgivelse betyr IKKE å glemme eller godkjenne det den andre personen har gjort eller fortsetter å gjøre. Du tilgir for deg selv og ikke for den andre personen.

Slutt å bekymre deg om spørsmål som "hvorfor?" Du er ikke ansvarlig for den andre personens historie og følelser. Det er hans/hennes ansvar. Du trenger ikke bekymre deg for omfanget av noens skyld. Du kan gi slipp på ethvert behov for hevn og gjengjeldelse. Dette er veldig viktig, spesielt når du ikke kan forvente anerkjennelse fra den andre personen. Og noen ganger betyr det (dessverre) at man (midlertidig) må ta avstand fra hverandre.

Sørg fullt ut over urettferdigheten som er blitt gjort mot deg og konsekvensene av urettferdigheten du må bære, pluss det faktum at du også må jobbe hardt for din egen bedring. Dette kan føles urettferdig i lang tid og behovet for anerkjennelse og tilfredsstillelse kan være svært stort. Sørge fordi du ikke får det som føles rettferdig og det du kanskje trenger/trengte. Be gjerne om hjelp, for selv om du må gjøre det selv, trenger du ikke gjøre det alene.

 


 

Growing up and forgiveness

Are you someone who grew up in a dysfunctional family? Then I can tell you that it is very important to forgive the person who wronged you during your upbringing.

If you do not want to forgive the other person, it will have physical consequences for you. Forgiveness is also not something you just do quickly. It is and remains a long process. Especially when the other person still wrongs you.

Many people say or ask, “but what about “honour your father and mother”? That is a Biblical commandment that often raises questions, frustrations and feelings of guilt. The Hebrew word for ‘honour’ means ‘kavad’ or ‘kabeed’, which means: “to give someone what he is entitled to” or “to respect someone”. Honouring your parents does not mean always obeying them and/or never hurting them. It means you respect them. But they must earn that respect.

In order to forgive, it is important that you know what you are forgiving. What has been done to you and what has this cost you? Forgiveness does NOT mean forgetting or approving what the other person has done or continues to do. You forgive for yourself and not for the other person. 

Stop worrying about questions like “why?” You are not responsible for the other person's story and feelings. That is his/her responsibility. You don't have to worry about the extent of someone's guilt. You may let go of any need for revenge and retaliation. This is very important, especially when you cannot expect recognition from the other person. And sometimes that (unfortunately) means that you have to (temporarily) distance yourself from each other.

Fully mourn the injustice that has been done to you and the consequences of the injustice that you have to bear, plus the fact that you also have to work hard for your own recovery. This can feel unfair for a long time and the need for recognition and satisfaction can be very great. Mourning because you don't get what feels fair and what you might need/ had needed. Feel free to ask for help, because although you have to do it yourself, you don't have to do it alone.

 

© Copyright psyke59gradernord.com