(For English scroll down)

Stress oppstår ofte fordi agendaen din fylles opp med oppgaver og forpliktelser. Selvfølgelig må du jobbe for å betale dine faste kostnader og folk forventer noe av deg. Men valgene du tar er opp til deg. Du kan lære å si oftere nei eller flytte en avtale. Det er ditt liv. Du bestemmer hvem som får din tid og når.

Så kom i gang med planleggingen. Hva skjer i livet ditt og hva kan du begynne med? Del opp disse tingene i små trinn som du kan planlegge. Med hver avtale du gjør – eller lover du skal gjøre, sjekk om det er realistisk og oppnåelig. Slik at du ikke trenger å bekymre deg senere fordi timeplanen din var for stram.

Trinn 1 – Skriv ned

Ta en penn og papir og skriv ned alt du tenker på. Dette skaper oversikt. Arbeid med penn og papir aktiverer hjernen din. En positiv bieffekt er at du er offline og ikke kan bli distrahert av sosiale medier eller e-post.

Hvilke ting kan du gjøre noe med? Hvilke ting kan du jobbe med? Og hvilke ting kan du ikke gjøre noe med (og må du akseptere som de er)?

Trinn 2 – Slapp av

Sett deg ned og flytt oppmerksomheten til pusten din. Pust inn i fire tellinger og ut i fire tellinger. Kjenn luften strømme inn og ut av kroppen din. Gjør dette i noen minutter eller så lenge du føler deg komfortabel. Merker du at musklene er anspente et sted i kroppen? Sørg for å slappe av disse musklene.

Trinn 3 – Reduser stimuli

Din stressede hjerne trenger mindre stimulering. Så legg bort telefonen eller PC-en din, for hver gang du mottar et varsel, tar opp telefonen eller sjekker sosiale medier, endres kjemikaliene i hjernen din. Det tar energi.

I tillegg er det andre insentiver som koster ekstra energi. Ting som appellerer til sansene dine. Altså alt du ser, hører, føler, lukter eller smaker. Spesielt hvis du allerede lider av stress. Hvis du er stresset eller overstimulert, behandler hjernen alle disse stimuliene dårligere. Begrens bruken av mobiltelefonen din, unngå travle steder eller steder med mye støy, ikke multitask, ikke legg for mye press på deg selv, unngå stramme tidsfrister.

Trinn 4 – Rydd opp området ditt

Et ryddig miljø gir ro i hodet ditt. Begynn med å åpne vinduene for litt frisk luft. Så begynn å kaste rot.

Planlegg

Sørg for at du planlegger nok tid til:

  • Avslapping og moro;
  • Arbeidsoppgaver og andre forpliktelser;
  • Sosiale avtaler;
  • Fysisk aktivitet.

Alle får 24 timer hver dag. Og du bestemmer hva som er viktig og ikke. Hvis du ikke gjør dette, gir du andre kontroll over din verdifulle tid. Tid du ikke får tilbake. Så vær kritisk og ta ansvar for din egen agenda.

 


 

De-stress

Stress often arises because your agenda fills up with tasks and obligations. Of course, you must work to pay your fixed costs and people expect something from you. But the choices you make are up to you. You can learn to say no more or by rescheduling an appointment. It's your life. You decide who you give you your time and when.

Therefore, get started with your planning. What is going on in your life and what can you get started with? Divide those things into small steps that you can plan. With every appointment you make – or promise you make, check whether it is realistic and achievable. So that you don't have to worry later because your schedule was too tight.

Step 1 – Write down

Grab a pen and paper and write down everything that comes to mind. This creates an overview. Working with pen and paper activates your brain. A positive side effect is that you are offline and cannot be distracted by social media or emails.

What things can you do something about? What things can you work on? And which things can't you do anything about (and must you accept as they are)?

Step 2 – Relax

Sit down and shift your attention to your breathing. Breathe in for four counts and out for four counts. Feel the air flowing in and out of your body. Keep doing this for a few minutes or as long as you feel comfortable with. Do you notice that your muscles are tense somewhere in your body? Then make sure you relax those muscles.

Step 3 – Reduce stimuli

Your stressed brain needs less stimulation. So put your phone or PC away because every time you receive a notification, pick up your phone or check social media, the chemicals in your brain change. That takes energy.

In addition, there are other incentives that cost extra energy. Things that appeal to your senses. Everything you see, hear, feel, smell or taste. Especially if you already suffer from stress. If you are stressed or overstimulated, your brain processes all these stimuli less well. Limit the use of your mobile phone, avoid busy places or locations with a lot of noise, don't multitask, don't put too much pressure on yourself, avoid strict deadlines.

Step 4 – Clean up your area

A tidy environment provides peace of mind. To start, open the windows for some fresh air. Then start throwing away clutter.

Schedule

Make sure you schedule enough time for:

  • Relaxation and fun;
  • Work tasks and other obligations;
  • Social arrangements;
  • Physical activity.

Everyone gets 24 hours every day. And you decide what is important and what is not. If you don't do this, you give others control over your valuable time. Time that you won't get back. So be critical and take responsibility for your own agenda.

 

© Copyright psyke59gradernord.com