(For English scroll down)

For seks måneder siden annonserte World Health Organisation (WHO) at de tusenvis av studiene som ble utført på skjermbruk blant barn var av dårlig kvalitet. Dette var i hvert fall studier som viste at skjermbruk blant barn ikke var bra for den kognitive utviklingen. Det vil også føre til usunne spisemønstre og fedme. Psykisk velvære ville også lide, det samme ville skoleprestasjoner og kroppsbilde.

De få studiene som indikerte at skjermbruk faktisk var bra for barn, ble ikke funnet dårlig. Du lurer kanskje på hvor objektiv og uavhengig WHO fortsatt er i dag.

En stor studie i Europa blant mer enn 8000 barn mellom 8 og 18 år viste at digitale medier faktisk er knyttet til negative følelser (for eksempel til sinne, frustrasjon, frykt, sjalusi, ensomhet eller tristhet).

Hyppig bruk av digitale medier hindrer normale sosiale interaksjoner. Og de sosiale interaksjonene er nødvendige for å sikre at hjernen kan utvikle seg sunt. I tillegg gjør raskt bytte mellom digitale kilder det vanskeligere å opprettholde oppmerksomheten over lengre tid på andre oppgaver.

 

https://www.nature.com/articles/s41598-023-45944-0

 


 

Children and screen use

Six months ago, the World Health Organisation (WHO) announced that the thousands of studies conducted on screen use among children were of poor quality. At least, these were studies that showed that screen use among children was not good for cognitive development. It would also cause unhealthy eating patterns and obesity. Psychological well-being would also suffer, as would school performance and body image.

Those few studies that indicated that screen use was actually good for children were not found to be bad. You may wonder how objective and independent the WHO still is today.

A large study in Europe among more than 8,000 children between the ages of 8 and 18 showed that digital media is indeed linked to negative emotions (for example to anger, frustration, fear, jealousy, loneliness or sadness).

The frequent use of digital media hinders normal social interactions. And those social interactions are necessary to ensure that the brain can develop healthily. In addition, quickly switching between digital sources makes it more difficult to maintain attention for a long time on other tasks.

 

https://www.nature.com/articles/s41598-023-45944-0

 

© Copyright psyke59gradernord.com