(For English scroll down)

Kommunikasjon mellom menn og kvinner er ikke alltid lett og hyggelig. Måten menn og kvinner ser på verden og opplever den er fundamentalt forskjellig. Menns filtre (deres oppfatning av virkeligheten) justeres annerledes enn kvinners filtre. Som et resultat opplever menn og kvinner ting forskjellig. Innenfor samme situasjon finnes det derfor to realiteter og også to ulike behov.

Hovedforskjellen tror jeg er at menn opplever verden som et sted hvor det å få og opprettholde status og uavhengighet er viktigst. I konflikter prøver de å få det som de vil gjennom å "slåsse", iverksette strategier og innføre og overholde regler. Kvinner, derimot, ønsker spesielt muligheten til å øke tilknytning og intimitet. Kvinner prøver å oppnå det samme som menn, bare ved å inngå et kompromiss eller dempe en konflikt. To helt forskjellige prinsipper, men med samme mål; å overleve!

Kommer kvinnen hjem med et problem, så kommer mannen med en løsning. Dette vil ofte være en løsning som kvinnen ikke ønsker i det hele tatt. Det kvinnen ønsker er anerkjennelse; hun ønsker å bli sett, forstått og hørt. Hvis kvinnen blir sint eller trist, vil mannen få en annen reaksjon enn han forventet, noe som gjør at han heller ikke føler seg sett, hørt eller forstått. Men "problemet" er at mannen ikke trengte å GJØRE noe, han måtte bare VÆRE der.

I offentlige situasjoner (som bursdager og møter) vil menn hovedsakelig dominere samtaler, fordi dette er situasjoner hvor han kan vise sin status og grad av uavhengighet. Kvinner dominerer imidlertid i mer private sfærer, fordi det er der etterspørselen etter intimitet og tilknytning er størst.

Menn kan oppleve kvinners snakking om alt som truende/undertrykkende. Selv å velge en restaurant (fra fem valg) kan fremkalle en følelse av irritasjon og angst. Der kvinnens intensjon er å dele alt med hverandre, påvirker dette mannens selvstendighet.

I noen situasjoner er det opp til kvinnen å bare la mannen være en mann. Det er ingenting å se etter som nedsettende bak å holde en dør åpen, men snarere som høflighet. Menn kan også være beskyttende. "Kjære, kjører du forsiktig?" Velmenende og en demonstrasjon av kjærlighet. Og ikke like nedlatende.

Hvordan kommuniserer du?

 


 

You can learn to communicate

Communication between men and women is not always easy and pleasant. The way men and women perceive and experience the world is fundamentally different. Men's filters (their perception of reality) are adjusted differently than women's filters. As a result, men and women experience things differently. Within the same situation there are two realities, and there are also two different needs.

The main difference, I think, is that men experience the world as a place in which gaining and maintaining status and independence is paramount. In conflicts, they often try to have it their way through “fighting”, deploying strategies and introducing and adhering to rules. Women, on the other hand, mainly want the opportunity to increase connection and intimacy. Women try to achieve the same as men, only by reaching a compromise or mitigating a conflict. Two completely different principles, but with the same goal; to survive!

If the woman comes home with a problem, the man will come with a solution. This will often be a solution that the woman does not want at all. What the woman wants is recognition; she wants to be seen, understood, and heard. If the woman becomes angry or sad, the man will get a different reaction than he expected, causing him to not feel seen, heard or understood. However, the “problem” is that the man didn't have to DO anything, he just had to BE there.

In public situations (such as birthdays and meetings), men will mainly dominate conversations, because these are situations in which he can show his status and degree of independence. Women, on the other hand, predominate in more private spheres, because that is where the demand for intimacy and connection is greatest.

Men can experience women's all-talking about everything as threatening/oppressive. Even choosing a restaurant (from five choices) can evoke a feeling of irritation and anxiety. Where the woman's intention is to share everything with each other, this affects the man's independence.

In some situations, it is up to the woman to just let the man be a man. There is nothing to look for as disparagement behind keeping a door open, but rather as courtesy. Men can be protective too. "Darling, are you driving carefully?" Well-intentioned and a demonstration of love. And not as patronizing.

How do you communicate?

 

© Copyright psyke59gradernord.com