(For English scroll down)

Å lettere legge ting til side: det virker veldig enkelt for noen mennesker. De bekymrer seg ikke så lett. Hvis noe plager dem, kan de vanligvis legge det til side. Men det fungerer dessverre ikke slik for de fleste. Hva er grunnen til det? Er det tendensen til perfeksjonisme? Gener? En hjerne som alltid maler? Hvordan kan du bli kvitt ting raskere og enklere?

1: Finn ut om det er noe du kan gjøre

Noen ting virker umulig å riste av seg. Sykdom, pengeproblemer, krig og klimaendringer. Hvordan lar du noe sånt gå? Du kan ikke endre sykdom, du kan kanskje løse pengeproblemer (for eksempel ved å ikke kjøpe unødvendig luksus), du kan ikke forhindre krig, og du kan ikke stoppe klimaendringene på egenhånd. Det du kan gjøre, er endre dine daglige valg og innse at stresset ditt ikke tilfører situasjonen noe godt.

2: Aksepterer

Det er hva det er. Du kan ikke endre fortiden. Du kan ikke endre nåtiden. Du kan bare påvirke fremtiden.

3: Se på dine ubehagelige følelser

Hva føler du? Det er viktig at du faktisk opplever og føler de ubehagelige følelsene. At du tillater dem og lar dem gjøre sitt i din kropp og bevissthet. Ja, det er ubehagelig, men det er også bare en følelse og ikke noe mer. Og hvis du ser på det lenger vil du legge merke til at det ikke engang er ubehagelig og følelsen forsvinner.

Jo mer du trener på disse ting, jo lettere blir det å la ting gå.

 


 

How can you put things aside more easily?

Putting things aside more easily: it seems to be so easy for some people. They don't worry so easily; if something bothers them, they can usually put it aside easily. But unfortunately, it doesn't work that way for the majority of people. What is the reason for that? Is it the tendency towards perfectionism? Genes? A brain that's always grinding?

1: How can you get rid of things faster and easier?

Find out if there is anything you can do Some things seem impossible to shake off. Illness, money problems, war, climate change. How do you let something like that go? You cannot change illness, you may be able to solve money problems (for example by not buying unnecessary luxuries), you cannot prevent war, and you cannot stop climate change on your own. You can change your daily choices and realize that your stress does not add anything good to the situation.

2: Accept

It is what it is. You cannot change the past. You cannot change the present. You can only influence the future.

3: Face your uncomfortable feelings

What do you feel? It is important that you actually experience and feel those uncomfortable feelings. That you allow them and let them do their thing in your body and consciousness. Yes, it is uncomfortable, but it is also just a feeling and nothing more. And if you look at it longer you will notice that it is not even uncomfortable, and the feeling disappears.

The more you practice this, the easier it will become to let things go.

 

© Copyright psyke59gradernord.com