(Scroll down for English)

Har du også følelsen av at du har mistet deg litt i det siste og at du faktisk er klar for ferie? Vi føler oss rastløse eller triste og ser etter distraksjon. Vi dykker ned i smarttelefonen vår, ser på serier på Netflix, eller vi bedøver disse følelsene med mat eller alkohol.

Men de ubehagelige følelsene forsvinner ikke ved å flykte fra dem. Det virker som en løsning – akkurat som koffein ser ut til å gjøre deg midlertidig mer energisk. Men til slutt vil virkeligheten innhente deg. Den Netflix-serien tok også slutt på et tidspunkt.

Du er ikke den første som mister deg selv til rutinen. Du har havnet i et liv som går ganske bra, men hvor du ikke føler deg på plass. Fordi du gjør ting du “må”, som du selv eller andre har pålagt deg. Eller fordi ting har skjedd som utilsiktet tok deg på en annen vei, for eksempel uventede tilbakeslag.

Skriv ned for deg selv de tingene som gjør deg ulykkelig og som du helst ikke vil gjøre lenger, de tingene du gjør motvillig eller fordi noen andre synes du burde gjøre det. Kutt disse tingene ut av livet ditt.

Skriv også ned hva du faktisk ønsker deg av livet. Ikke hva verden forventer av deg, men det som gjør deg glad. Fokuser på de tingene som gjør deg glad. Som for eksempel å tilbringe tid med dine kjære eller få mer tid til (psykisk) helse, hagearbeid, skriving, trening, eller hoppe på trampoline.

Og når du er i balanse, vil miljøet ditt komme helt naturlig.

 


 

Out of balance? Jump on the trampoline!

Do you also have the feeling that you have lost yourself a bit lately and that you are actually ready for a holiday? We feel restless or sad and look for distraction. We dive into our smartphone, binge watch some series on Netflix, or we numb these feelings with food or alcohol.

But those uncomfortable feelings don't go away by running away from them. It seems to be a solution – just as caffeine seems to make you temporarily more energetic. But eventually reality will catch up with you. That Netflix series also ended at some point.

You are not the first to lose yourself to the routine. You have ended up in a life that is going quite well, but in which you do not feel completely in place. Because you do things that you “have to” because you or others think you should do them. Or because things have happened that unintentionally took you on a different path, such as unexpected setbacks.

Write down for yourself the things that make you unhappy and that you would rather not do anymore, the things that you do reluctantly or because someone else thinks you should do so. Cut these things out of your life.

Also write down what you actually want from life. Not what the world expects of you, but what makes you happy. Focus on the things that make you happy. Such as spending time with loved ones or making more time for your (mental) health, gardening, writing, exercising or jumping on the trampoline.

And when you are in balance, your environment will come naturally.

 

© Copyright psyke59gradernord.com