(For English scroll down)

Verden ser lysere ut når du er positiv. Å være positiv betyr i hovedsak at du bevisst velger å fokusere på de tingene som går bra. Om tingene i livet ditt som gjør deg lykkelig. Det betyr ikke at du ikke har problemer, men du kan gjøre ditt beste for ikke å bli fanget av det.

Å være positiv

Når du legger merke til noe som går bra eller som gjør deg glad: si det. Spesielt i samspill med andre.

«Været er fint i dag!», «Så hyggelig at du ble med oss!», «Takk for at du oppklarte det.»

Skift balansen til å sette pris på de små, fine tingene i livet ditt. Da føler du deg gladere, mer avslappet og du sprer umiddelbart mer positivitet i miljøet ditt.

Gi flere komplimenter

Alle liker å motta et kompliment. Men ikke alle komplimenterer så ofte.

«Du ser nydelig ut!», «Jeg synes den skjorten passer veldig bra til fargen på øynene dine.»

Ved regelmessig å gi små, oppriktige komplimenter, bringer du et smil på ansiktet til den andre.

Når du selv gir komplimenter oftere, begynner du å ta mer og mer oppmerksomhet til de positive tingene til menneskene rundt deg. Dette gjør deg også mer positiv selv.

Å være takknemlig

Vær takknemlig for de vakre tingene i livet ditt. Ikke bare de store, men også de små, hverdagslige tingene. Ting som vinden i ansiktet, den fine lukten ute, en god kopp kaffe eller en hyggelig samtale. Takknemlighet får deg til å føle deg mer positiv.

 


 

Become more positive

When you are positive the world looks brighter. Being positive mainly means that you consciously choose to focus on the things that are going well. On the things in your life that make you happy. It doesn't mean you don't have problems, but you can do your best not to get caught up in it.

Be positive

Whenever you notice something that is going well or that makes you happy: say it. Especially in interactions with others.

“The weather is nice today!”, “How nice of you to join us!”, “Thank you for clearing that up.”

Shift the balance to appreciation for the small, fine things in your life. Then you feel happier, more relaxed and you immediately spread more positivity in your environment.

Give more compliments

Everyone likes to receive a compliment. But not everyone compliments that often.

“You look gorgeous!”, “I think that shirt really goes great with the colour of your eyes.”

By regularly giving small, sincere compliments, you bring a smile to the other person's face.

When you give compliments yourself more often, you start to pay more and more attention to the positive things of the people around you. This also makes you more positive yourself.

Be grateful

Be thankful for the beautiful things in your life. Not only the big, but also the small, everyday things. Things like the wind in your face, the nice smell outside, a good cup of coffee or a nice conversation. Gratitude makes you feel more positive.

 

© Copyright psyke59gradernord.com 

God 17. mai!

© Copyright psyke59gradernord.com 

(For English scroll down)

For rundt 14 år siden bestemte jeg meg for at jeg ville gi barna mine en rolig og ikke altfor materialistisk barndom fordi jeg antok at verden vi levde i gikk mot slutten. Allerede før den tid visste jeg at vi ikke ville skjemme dem bort med fornøyelsesparker eller med en uhemmet tilstrømning av nye ting for å holde dem glade, og det valget ble tatt bevisst.

Verdens gjeld øker, og det er umulig å betale tilbake. Elbiler er toppmoderne og bra for miljøet nå helt til vi blir kvitt bilen og sitter igjen med flere batterier per bil. Berget av batterier blir større for hver dag som går. Alt for miljøet nå og alt på nakken på barna våre senere.

Jeg er glad jeg aldri har gjort livet veldig enkelt for våre barn. På den ene siden har de et ganske enkelt liv, også på grunn av måten vi lever på. Men på den andre siden har de det vanskeligere enn det gjennomsnittlige norske barnet fordi vi forventer at de skal ta ett eget ansvar og rydde opp i sitt eget rot. Bokstavelig og billedlig talt.

Foreldre må kompensere for sitt kroniske fravær med årskort til dyrehagen, ukentlige godteriposer, siste mote (hvorfor og for hvem?) og julegavene som er stablet halvannen meter rundt juletreet. Heldigvis er det annerledes med oss! Det spiller ingen rolle om du kjøper designerklær til barna dine eller tar dem med til dyre fornøyelsesparker. Det viktigste er at du viser at du er glad når han eller hun kommer inn i rommet. Alltid!

De er vant til at hvis de vil noe, må de gjøre noe for det. Jeg gir ikke gratis penger hver uke. Hvis de trenger penger kan de hjelpe meg: rydde i hagen, klippe plenen, henge opp tøy og ofte gjør de det uten å få noe tilbake fordi det er helt normalt at de gjør sitt.

De er kreative med det de har og tør å si ifra, selv om de er de eneste med en annen mening.

 


 

Poor children

About 14 years ago, I decided that I wanted to give my children a quiet and not too materialistic childhood because I assumed that the world we lived in was coming to an end. Even before that time I already knew that we would not spoil them with amusement parks or with an unbridled influx of new things to keep them happy, and that choice was made consciously.

The world’s debts are mounting, and they are impossible to repay. Electric cars are state of the art and good for the environment until we get rid of the car and are stuck with several batteries per car. The mountain of batteries is getting bigger by the day. Everything for the environment now and everything on the neck of our children later.

I’m glad I never made life too easy for our kids. On the one hand they have a fairly easy life, also because of the way we live. On the other hand, they have it more difficult than the average Norwegian child because we expect them to take their own responsibility and clean up their own mess, literally and figuratively.

Parents feel they must compensate for their chronic absence with annual zoo passes, weekly bags of candy, the latest fashion (why? For whom?) and the Christmas gifts piled six feet around the Christmas tree. Fortunately, it’s different with us! It doesn’t matter whether you buy your kids designer clothes or take them to expensive amusement parks. The most important thing is that you show that you are happy when he or she enters the room. All the time!

They are used to the fact that if they want something, they have to do something for it. I don’t provide them with free money every week; if they need money, they can help me: tidy up the garden, mow the lawn, hang up the laundry and often they do it without anything in return because it’s just normal for them to do their part.

They are creative with what they have and dare to speak out, even if they are the only ones with a different opinion.

 

© Copyright psyke59gradernord.com 

(Scroll down for English)

Oversikt, kontroll og ro. Hvem vil ikke ha det? Et travelt og mangfoldig liv er fint, men ikke å føle seg overstimulert og overveldet. Her presenterer jeg noen måter å leve enklere med mindre insentiver på.

 • Sikre et ryddig bomiljø. Fred i ditt hjem betyr ofte fred i sinnet ditt.
 • Planlegg mindre enn du kan håndtere. På den måten er det rom for å gjøre morsomme ting.
 • Doser nyhetsinntaket ditt. Du trenger ikke alltid å være klar over alt for å fungere ordentlig.
 • Doser eller slett bruk av sosiale medier.
 • Tillat deg selv minst en time uten telefon hver dag.
 • Doser sosial kontakt hvis du merker at det tar for mye energi. Bruk mer tid med folk som gir deg energi og mindre tid med folk som tapper deg for energi.
 • Gjør en ting om gangen så mye som mulig. Dette forhindrer at hjernen din blir overveldet.
 • Integrer små, rolige øyeblikk gjennom dagen. Disse hjelper deg med å lade opp. På den måten kan du håndtere mer og føle deg mindre overveldet.
 • Gjør noe praktisk og nyttig med hendene. For eksempel rengjøring, matlaging, rydding eller en hobby som hagearbeid eller håndverk.
 • Slutt å bruke telefonen to timer før du legger deg.
 • Slutt å bruke alle skjermer, inkludert TV, en halvtime før du legger deg.

Lykke til!

 


 

Simple living with less incentives

Overview, control, and rest. Who doesn't want that? A busy and diverse life is nice, but you shouldn’t feel overstimulated and overwhelmed. Here, I give a few ways to live simpler with less incentives.

 • Provide a tidy living environment. Peace in your home often means peace in your mind.
 • Plan less than you can handle. That way there is room to do fun things.
 • Dose your news consumption. You don't always have to be aware of everything to function properly.
 • Dose or delete social media use.
 • Allow yourself at least an hour without a phone every day.
 • Dose social contact if you notice that it takes too much energy. Spend more time with people who give you energy and less time with people who drain you.
 • Do one thing at a time as much as possible. This prevents your brain from becoming overwhelmed.
 • Integrate small, calm moments throughout your day. These help you to discharge and recharge. That way you can handle more and feel less overwhelmed.
 • Do something practical and useful with your hands. Such as cleaning, cooking, tidying up or a hobby like gardening or crafts.
 • Stop using your phone two hours before going to sleep.
 • Stop watching all screens, including television, half an hour before going to bed.

Good luck!

 

© Copyright psyke59gradernord.com 

(Scroll down for English)

Utsettelse kan ha mange årsaker. Utsettelse kan oppstå fordi du føler deg overveldet og ikke lenger kan se skogen for trærne. Men det kan også være omvendt. For eksempel når du begynner å jobbe uten et mål i tankene, så du bare ikke vet hvor du skal begynne. Og hvis du ikke har en plan, er du mye mer utsatt for å utsette.

Når jeg vet at jeg vil skrive et blogginnlegg, må jeg ta meg tid til å tenke på det. Da burde jeg ikke henge på Facebook. Den slags oppførsel fører nemlig til en negativ spiral. Og en negativ spiral fører til negative følelser og negative følelser gir deg lyst til å gjøre noe morsomt, som å se videoer på YouTube.

Men det finnes også dager hvor jeg tenker at jeg burde skrive en blogg, men rett og slett ikke kommer meg videre. Det er veldig naturlig og normalt. For noen ganger "føler" du det bare ikke, og enkelte oppgaver er plutselig veldig vanskelige. Hvis det finnes andre nyttige oppgaver, gjør jeg dem ferdig først. Hvis jeg får lyst til å skrive etterpå, er det greit. Og hvis ikke, gjorde jeg tross alt noe nyttig.

Det som hjelper er å lage en plan. Bestem hvilke oppgaver du vil utføre i morgen. Sørg for at du vet hva du skal gjøre slik at du kan komme i gang med en gang neste dag. Hvis det ikke går, vær fleksibel og gjør i det minste noe nyttig. Og ikke glem: belønn deg selv når oppgaven er fullført.

Lider du noen gang av utsettelse?

 


 

Suffering from procrastination?

Procrastination can have many causes. Procrastination can arise because you feel overwhelmed and can no longer see the forest for the trees. But it can also be the other way around. For example, when you get started without a goal in mind, so you just don't know where to start. And if you don't have a plan, you're much more prone to procrastinating.

When I know that I want to write a blog post, I have to take the time to think about it. Then I shouldn't hang out on Facebook because that is the kind of behaviour leading to a negative spiral. And a negative spiral leads to negative emotions and negative emotions make you want to do something fun, such as watching videos on YouTube.

But there are also days when I think I should write a blog, but simply can't get ahead. That is very natural and normal. Because sometimes I just don't 'feel' it, and then certain tasks suddenly become very difficult. If there are other useful tasks to do, I will finish them first. If I feel like writing afterwards, that's fine. And if not, I did something useful after all.

One thing that does help is making a plan. Decide which tasks you want to perform tomorrow. Make sure you know what to do so you can get started right away the next day. If it doesn't work out, be flexible and make sure you do at least something useful. And don’t forget to reward yourself when your task is completed.

Do you ever suffer from procrastination?

 

© Copyright psyke59gradernord.com