(For English scroll down)

Du kan ikke gjøre så mye med det.

Du savner:

 • Klemmene til dine kjære venner og slektninger. Varmen og hyggen av intimitet.
 • Spontaniteten. Bare gjøre noe fordi du har lyst.
 • Følelsen av frihet, at du kan reise når som helst for å oppdage andre kulturer og oppleve eventyr.
 • En bekymringsløs ferie.
 • En verden som – selv om den alltid var kaotisk – føltes noe stabil.
 • Dine kjente måter å roe deg selv på.

Vi føler det alle noen ganger. Noen lider mer av det enn andre. Den ene tilpasser seg bedre enn andre.

Følelsen kan være der

Det er greit at du føler det slik. Det er greit hvis du ikke klarer å leve positivt. Hvis du sliter med bekymringer, usikkerhet, frykt og perioder med tvil og tristhet.

Prøv å være fleksibel og gi slipp på forventningene. For å vokse er det viktig at vi slipper taket. Noen ganger subtil, noen ganger drastisk. Livet er usikkert. Vi kan ikke kontrollere verden rundt oss. På det meste kan vi bestemme hvordan vi vil reagere på vår verden. Det er normalt å føle seg mindre glad. Du er ikke alene, og det er ikke rart.

Håndtere usikkerheten

Det er ting du kan gjøre for å utvikle mer mental motstandskraft.

 • Slutt å følge med på nyhetene hele tiden.
 • Bring oppmerksomheten din til her og nå.
 • Ikke løp fra ubehagelige følelser. Du vil merke at følelsen går over av seg selv.
 • Aksepter og omfavn en negativ tid. I enhver krise er det muligheter.

Vær snill mot deg selv og gjør ditt beste for ikke å gjøre motstand. Vær tålmodig. Gi slipp, aksepter og gjør ditt beste for å bruke denne tiden til vekst. Mot forståelse, medfølelse og aksept.

 


 

If it sometimes just doesn't work anymore

You can't do much about it.

You miss:

 • The hugs of your dear friends and relatives. The warmth and cosiness of intimacy.
 • The spontaneity. Just do something because you feel like it.
 • The feeling of freedom, that you can travel any moment to discover other cultures and have adventures.
 • Enjoying a carefree holiday.
 • A world that – though always chaotic – felt somewhat stable.
 • Your familiar ways to calm yourself.

We all feel it sometimes. Some suffer from it more than others. Some adapt better than others.

The feeling may be there

It's okay that you feel this way. It's okay if you don't manage to live positively. If you struggle with worries, insecurities, fear and periods of doubt and sadness.

Try to be flexible and let go of expectations. To grow it is important that we let go. Sometimes subtle, sometimes drastic. Life is uncertain. We cannot control the world around us. At most, we can determine how we want to respond to our world. It's normal to feel less happy. You're not alone and it's not weird.

Dealing with the uncertainty

There are things you can do to develop more mental resilience.

 • Stop following the news all the time.
 • Bring your attention to the here and now.
 • Don't run away from uncomfortable feelings. You will notice that the feeling will pass by itself.
 • Accept and embrace a negative time. In every crisis there are opportunities.

Be kind to yourself and do your best not to resist. Have patience. Let go, accept, and do your best to use this time for growth. Towards understanding, compassion and acceptance.

 

© Copyright psyke59gradernord.com 

(For English scroll down)

Jeg liker jobben min. Men ikke alltid. Og noen ganger er det et problem, fordi ting bare må skje. Når du jobber for en arbeidsgiver tar du deg sammen og gjør bare som du blir bedt om. Men det er ikke slik det fungerer når du jobber for deg selv. Jeg kan styre tiden min selv. Så hvis jeg ikke har lyst til å jobbe kan jeg bare dagdrømme hele ettermiddagen uten at noen blir sint på meg.

Hvis jeg ikke har lyst til å jobbe så utsetter jeg. Men noen ganger må ting bare gjøres.

Jeg lager en timeplan der oppgavene har et visst spillerom. Hvis jeg merker at jeg ikke har lyst, gir jeg meg selv tillatelse til å ikke jobbe. Dette letter belastningen fra skuldrene mine. Men så fort jeg gir meg selv tillatelse til å slappe av, tenker jeg på alt som må gjøres. Og før jeg vet ordet av det, er det en blogg på skjermen min, eller er innboksen min tomt.

Situasjonen endres ikke. Jeg endrer bare meningen om situasjonen. Og dette gjør at jeg plutselig oppfører meg veldig annerledes.

Hvis jeg bestemmer meg for at jeg like gjerne kan gjøre noe avslappende som gjør meg glad, så blir det plutselig mye mindre plagsomt å jobbe en stund.

Buen kan ikke alltid være spent. Hvis jeg ikke har lyst til å jobbe, er det ofte fordi jeg er trøtt eller stresset. Å slappe av litt vil få meg til å ha lyst til å jobbe i morgen.

Gi deg selv friheten til å slappe av og se hva som skjer.

 


 

Don't feel like working

I like my job. But not always. And sometimes that's a problem because things just must be done. When you work for an employer, you pull yourself together and just do as you are asked. But that's not how it works when you work for yourself. I can manage my own time. So, if I don't feel like working, I can just daydream all afternoon without anyone getting mad at me.

If I don't feel like working, then I will postpone. But sometimes things just have to happen.

I make a schedule in which I give the tasks a bit more time than necessary. And if I notice that I don't feel like it, I give myself permission not to work. This takes a load off my shoulders. But as soon as I give myself permission to relax, I think of everything that needs to be done. And before I know it, there's a blog on my screen or my mailbox has been raked empty.

The situation does not change. I am just changing my mind about the situation. And this makes me suddenly behave very differently.

If I decide that I might as well do something useless that makes me happy, then it suddenly becomes much less annoying to work for a while.

All work and no play make Jack a dull boy. If I don't feel like working, it's often because I'm tired or stressed. Relaxing a bit will make me like better working tomorrow.

Give yourself the freedom to relax and watch what happens.

 

© Copyright psyke59gradernord.com 

(For English, scroll down)

Du er på en fest og partneren din snakker veldig animert med en annen person. Du kjenner et stikk av sjalusi. Hva skjer med deg?

Sjalusi er en sterk følelsesmessig reaksjon på en situasjon du ikke liker. Det er ikke en dårlig følelse, da den peker på noe du ønsker. For eksempel: samtalepartneren kan holde oppmerksomheten til partneren din, og det er noe du ikke har klart så godt i det siste. Du vil ha en så god samtale!

Hvis du er trygg, kan du sette «Jeg vil også ha dette» til handling. Du gjør en innsats til bedre kontakt med partneren din. Men hvis situasjonen gjør deg usikker, kan sjalusi få deg til å føle deg sint og aggressiv. Du tror at de to er veldig nærme hverandre og du er redd for at partneren din vil like den andre mye mer og at du vil tape kampen. Det føles som en trussel mot forholdet ditt, og det er ikke nødvendigvis en urimelig følelse. Sjalusi signaliserer dermed at det kan være nødvendig om å beskytte forholdet ditt. 

Generelt reagerer menn og kvinner ulikt på denne advarselen, og kvinner spør ofte om forelskelse er involvert. Det pleide å være et nyttig spørsmål, for hvem kunne beskytte henne og barna hennes hvis partneren rømte? Menn, derimot, ønsker hovedsakelig å vite om partneren deres har hatt sex med den andre personen. I en tid da prevensjon knapt eksisterte, innebar dette hovedsakelig at han prøvde å anslå om han skulle mate andres barn.

Å beskytte forholdet ditt ser annerledes ut i disse dager. Spørsmålet om hvordan jeg overlever økonomisk har blitt til hvordan jeg overlever vår romantiske kjærlighet. Sjalusi holder opp et speil for deg: Hvem har jeg blitt i forholdet vårt? Hvem vil jeg være?

Det beste svaret på sjalusi? Jeg elsker deg, og jeg vil ikke miste deg!

 


 

To be jealous

You are at a party and your partner is talking very animatedly with another person. You feel a tinge of jealousy. What happens to you?

Jealousy is a strong emotional reaction to a situation that you don't like. It is not a bad emotion, as it points to something you want or desire. For example: the conversation partner can hold your partner's attention and that is something that you have not been able to do so well lately. You would want such a good conversation!

If you are confident, you can put 'I want this too' into action. You are committed to make better contact with your partner. However, if the situation makes you insecure, jealousy can make you feel angry and aggressive. You think that the two are very close to each other and you are afraid that your partner will like the other much more and that you will lose the battle. It feels like a threat to your relationship and that's not necessarily an unreasonable feeling. Jealousy thus signals that it may be necessary to protect your relationship.

In general, men and women react differently to this warning, and women often ask if there is love involved. That used to be a useful question because who could protect her and her children if her partner ran away? Men, on the other hand, mainly wanted to know whether their partner had had sex with the other person. At a time when contraception hardly existed, this mainly meant that he was trying to estimate whether he should feed someone else's child.

Protecting your relationship looks different these days. The question of how to survive economically has turned into how to help survive our romantic love. Jealousy holds up a mirror to you: Who have I become in our relationship? Who would I like to be?

The best answer to jealousy? I love you, and I don't want to lose you!

 

© Copyright psyke59gradernord.com 

(For English, scroll down)

Algoritmer lokker deg fra den ene melding til den neste. Tusenvis av smarte hoder gjør alt på nettet for å undergrave din selvkontroll. Og mange tar telefonen 52 ganger om dagen. Bare mens du venter på toget. Uinspirerende øyeblikk på jobb. Skjermen lyser opp mens du er i en samtale.

Det er på tide å ta tilbake kontrollen. Her kommer noen gode råd:

Hjelp deg selv: Sett telefonen utenfor rekkevidde, med skjermen vendt ned. Eller enda bedre: i skuffen i skapet. Jo flere barrierer du må overvinne for å nå telefonen, jo bedre.

Bli kvitt apper som Instagram, YouTube, Facebook, Twitter og Linkedin fra telefonen. Du kan alltid nå dem via datamaskinen.

Les gruppechatter bare om kvelden. Det sparer deg for mye tid og irritasjon.

Ping! Ring! Alle de lydene og røde prikkene med tall på telefonskjermen spiller på ideen om "variabel belønning": du vet ikke hva du får, men sjansen for at det er noe fint er nok. Så slå av så mange som mulig lyder og varsler. Du bestemmer selv når du går glipp av noe.

Planlegg enhets fritid. Sett telefonen på “ikke forstyrr” modus eller "ikke på kontoret"-modus oftere. Slå på telefonsvareren og gi beskjed når du er tilgjengelig igjen.

Forby telefonen på toalettet. Ikke bare er det skittent, men du kan også slappe av en stund. Det er grunnlaget som kreativiteten kan flyte på.

Lyspartiklene fra telefonen som kommer inn i øyet gir hjernen et signal om at det er langt fra leggetid. Lad telefonen utenfor soverommet. Og skaff deg en vekkerklokke.

 


 

How to get rid of your phone addiction

Algorithms lure you from one message to the next. Thousands of bright minds are doing everything online to undermine your self-control. Many people pick up their phone as much as 52 times a day. While you are waiting for the train. Uninspiring moments at work. Your screen lights up while you're in a meeting. 

Time to take back control. Here’s some advice how to do this:

Help yourself: put your phone out of reach, with the screen facing down. Or even better: in the drawer of the cupboard. The more barriers you must overcome to reach your phone, the better.

Get rid of apps like Instagram, YouTube, Facebook, Twitter and Linkedin from your phone. You can always reach them via your computer.

Read group chats only in the evening. This will save you a lot of time and irritation.

Ping! Ring! All those sounds and red dots with numbers on your phone screen are playing on the idea of 'variable reward': you don't know what you're getting, but the chance that it is something nice is enough. Therefore, turn off as many sounds and notifications as possible. You decide yourself when you miss something.

Schedule device-free time. Put your phone on the “do not disturb” mode or the "out of office" mode more often. Turn on your answering machine and let them know when you're available again.

Ban your phone from the toilet. Not only is it filthy, but you can also relax for a while. It is the basis on which creativity can flow.

The light particles from your phone entering your eye give your brain a signal that it is far from bedtime. Charge your phone outside your bedroom. And do buy an alarm clock.

 

© Copyright psyke59gradernord.com 

(for English scroll down)

Når du ser på nyhetene, virker det vanskelig å utvikle tillit til menneskeheten. Mange blir også stadig mer skeptiske.

Lykke

Som mennesker ønsker vi i bunn og grunn de samme tingene. Vi søker lykke og kjærlighet, og vi ønsker å føle oss som en del av noe større.

Vi oppfører oss alle forskjellig. Det er mange veier til lykke og mange forskjellige årstider i vår indre vekstprosess.

Blindvei

Det er også mange blindveier. Noen mennesker bruker for eksempel livet til å finne lykke i makt, rikdom og innflytelse. Og selv om dette kan være en veldig interessant og turbulent vei, vil denne veien til lykke mest sannsynlig vise seg å være en blindvei. Den erkjennelsen er øyeblikket når folk gjenoppfinner seg selv.

Folk prøver å gjøre det rette, men definisjonene våre på hva som er "bra" varierer mye. I utgangspunktet kan du si at du kan se alle handlinger motivert av kjærlighet som "gode" og alle handlinger motivert av frykt som "ikke gode".

Kontroll

Når folk er redde, oppfører de seg ikke kjærlig. Medfølelse er bare mulig når vi lærer å elske oss selv og denne kjærligheten begynner å flyte over. Jeg forstår hvorfor folk oppfører seg slik de oppfører seg. Det betyr ikke at jeg er enig eller godkjenner det.

Uansett hvor mye vi snakker, hvor smarte vi virker, hvor kloke, oppmerksomme, åndelige eller lærde vi virker – vi har én ting til felles: vi later som vi har kontroll. Vi holder oss til miljøet vårt.

Fremover!

Se fremover. Det betyr ikke at du er likegyldig, men at fokuset er på et annet punkt. Se på de tingene som er positive. Det er alltid perioder med drama byttet med perioder med kjærlighet og tillit.

Når vi jobber for å bevege oss mot kjærlighet, tillit og medfølelse, har vi gjort menneskeheten litt mer kjærlig på en veldig håndgripelig måte. I stedet for å drukne i kaoset, kan vi gå jobbe med å ta små skritt for å gjøre verden vår mer kjærlig. For vår egen lykke, for våre kjære og alt livet vi deler denne planeten med.

 


 

Trust in humanity

When you watch the news, it seems difficult to develop trust in humanity. Many people are also becoming increasingly sceptical.

Happiness

As humans, we basically want the same things. We seek happiness and love, and we want to feel part of something bigger.

We all behave differently. There are a lot of paths to happiness and a lot of different seasons in our process of inner growth.

Dead end

There are also a lot of dead ends. For example, some people use their lives to find happiness in power, wealth, and influence. And while this can be a very interesting and turbulent road, this route to happiness will most likely turn out to be a dead end. That realization is the moment when people reinvent themselves.

People try to do the right thing, but our definitions of what is “good” vary widely. Basically, you could say that you can see all actions motivated by love as “good” and all actions motivated by fear as “not good”.

Control

When people are afraid, they don't behave lovingly. Compassion is only possible when we learn to love ourselves and this love begins to overflow. I understand why people behave the way they behave. That's not to say I agree or approve of it.

No matter how much we talk, how smart we seem, how wise, mindful, spiritual, or learned we seem—we have one thing in common: we pretend we're in control. We stick to our environment.

Ahead!

Look ahead. That does not mean that you are indifferent, but that your focus is on another point. Look at the things that are positive. There are always periods of drama varied with periods of love and trust.

When we work to move towards love, trust, and compassion, we have made humanity a little more loving in a very tangible way. Instead of drowning in the chaos, we can take small steps to make our world more loving. For our own happiness, for our loved ones and all the life we share this planet with.

 

© Copyright psyke59gradernord.com